Επικοινωνία
  • Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
  • Υπουργείο Υγείας,
  • 1475, Λευκωσία, Κύπρος
  • +357 22 608607
  • +357 22 608649
  • phscentral @ phs.moh.gov.cy
Version 1.0.1
Η συνεδρία σας έχει λήξει λόγω αδράνειας.